دوربین های روباتی مسابقه بسکتبال را دنبال می کنند

ما به اینکه روبات ها وظایف ما را در حوزه هایی مانند صنعت انجام دهند عادت کرده ایم، اما آیا این مساله باید برای یک تصویربردار مسابقات NBA نیز نگران کننده باشد؟ در هفته گذشته، دانشمندان Disney Research گزارش دادند که تلاش کرده اند تا به دوربین های اتومات یاد دهند که یک مسابقه بسکتبال را همان گونه که یک انسان تصویربرداری می کند دنبال کنند. ... ادامه خبر

آخرین مقالات